바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
O Ambasadzie

Ogłoszenie

  1. O Ambasadzie
  2. Ogłoszenie
  • Font Size

Stypendium GKS(studia magisterskie / doktoranckie)

DATE
2024-02-14

Narodowy Instytut Edukacji Międzynarodowej (National Institute for International Education), mając na celu promowanie wymiany międzynarodowej, jak również wspieranie dobrych stosunków pomiędzy krajami uczestniczącymi w programie, ogłasza nabór do Programu Stypendialnego Rządu Koreańkiego (2024 Global Korea Scholarship for Graduate Degrees). Program stypendialny oferuje edukację na poziomie szkolnictwa wyższego w Korei dla studentów z zagranicy. Osoby zainteresowane zachęcamy do składania dokumentów.


*Czas i miejsce przyjmowania dokumentów: od 14 lutego do 29 lutego 2024 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9-12 w Ambasadzie Republiki Korei w Polsce lub drogą pocztową na adres:


Ambasada Republiki Korei

ul. Szwoleżerów 6

00-464 Warszawa

 

*W pierwszym etapie (wewnętrznym w Ambasadzie) kandydatki/kandydaci mogą składać kopie dokumentów bez Apostille, jednak w przypadku dostania się do kolejnego etapu wymagane będzie ich uzupełnienie o oryginalny dokument z Apostille. 

- Osoby, które zakwalifikują się do kolejnego etapu będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów dokumetów z Apostille najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

*Ambasada skontaktuje się z wybranymi kandydatkami/kandydatami 12 bądź 13 marca br.

- Jeśli do tego czasu kandydatka/kandydat nie otrzyma kontaktu ze strony Ambasady, oznacza to niezakwalifikowanie się do kolejnego etapu, czyli do rozmowy kwalifikacyjnej.

- Odrzuceni w pierwszym etapie kandydatki/kandydaci mogą odebrać zestaw oryginalnych dokumentów z Ambasady i w zamian aplikować poprzez University Track. Trzy zestawy kserokopii nie podlegają zwrotowi.

 

*Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 marca br. (rozmowy odbędą się osobiście w Ambasadzie).

 

FAQ

*Prosimy o dokładne zapoznanie się z plikiem Guidelines, a zwłaszcza z sekcją „Requirements for each submitted document”oraz sekcją najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

 

*WAŻNE: W tegorocznej edycji rekrutacji na GKS dla Graduate Degrees nastąpiła zmiana. O stypendium mogą starać się kandydatki/kandydaci, które/którzy otrzymają dyplom ukończenia studiów do dn. 31 lipca 2024 r. W pierwszych etapach rekrutacji mogą oni przedłożyć jedynie zaświadczenie o planowanej dacie ukończenia studiów wydane przez uczelnię. Te osoby będą miały obowiązek przesłania oryginału dyplomu wraz z suplementem do NIIED do 31 lipca 2024 r. Nie dopilnowanie terminu oznaczać będzie anulację aplikacji o stypendium.


*Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w j. angielskim lub koreańskim (dokumenty w innym języku muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na jeden z powyższych języków). 

- W przypadku gdyby kandydatka/kandydat chciała/chciał złożyć dokumenty uzupełnione w j. koreańskim prosimy o załączenie tłumaczenia na j. polski bądź angielski, ponieważ jeden z członków komisji stypendialnej będzie przedstawicielem strony polskiej, nieposługającym się j. koreańskim. 

 

*Dokumenty wymagające poświadczenia Apostille: akt urodzenia (jako potwierdzenie pokrewieństwa z rodzicami), dyplom ukończenia studiów, suplement dyplomu (akceptowana skala ocen CGPA 4.0/4.3/4.5/5.0 do wyboru).

-UWAGA: akty urodzenia wydawane w Polsce nie posiadają informacji o obywatelstwie, a jedynie potwierdzają pokrewieństwo z rodzicami. Konieczne jest dodatkowe załączenie kserokopii paszportów lub dowodów osobistych. W przypadku kandydatek/kandydatów wymagany jest skan paszportu. W przypadku rodziców może być to zarówno paszport, jak i dowód osobisty (o ile na rewersie zawiera informacje o obywatelstwie). Kserokopie dokumentów tożsamości nie wymagają dodatkowych potwierdzeń notarialnych itp.

 

*W przypadku gdyby kandydatka/kandydat chciała/chciał zachować oryginały dokumentów (np. odpis dyplomu) może załączyć tylko ich kopie, o ile będą one posiadały pieczęć potwierdzającą zgodność z oryginałem. W takim przypadku należy uzyskać Apostille na składanej kopii dokumentu.


*Należy złożyć jeden zestaw oryginalnych dokumentów oraz trzy zestawy kserokopii zestawu oryginalnego.


*Prosimy o dokładne sprawdzenie i przepisanie nazwy jednostki rekrutacyjnej (w j. koreańskim lub angielskim). Jeśli nazwa kierunku zostanie wpisana nieprawidłowo to wniosek zostanie automatycznie odrzucony i nie ma możliwości zmiany kierunku, na który była złożona aplikacja.


 

Kandydatki przesyłające/dostarczające i kandydaci przesyłający/dostarczający dokumenty aplikacyjne wyrażają zgodę na wgląd w ich dane osobowe przez członków komisji stypendialnej wyznaczonych przez Ambasadę Republiki Korei w Polsce oraz NIIED i wybrane uniwersytety koreańskie w celu wzięcia udziału w rekrutacji. 

loading