바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
บริการกงสุล / วีซ่า

คำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่า

  1. บริการกงสุล / วีซ่า
  2. คำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่า
  • Font Size

รายละเอียดการขอวีซ่า (Visa Information and Requirement) ('21.08.02)

DATE
2021-08-02

 

ขั้นตอนการยื่นสมัครวีซ่า

​1. จองคิวออนไลน์ (รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้ใน (คลิก) )

2. ผู้สมัครจำเป็นต้องมาติดต่อบริการตามวันและเวลาที่ทำการจอง

3. กรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

* กรุณาโหลดแบบฟอร์มสมัครวีซ่า และกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนก่อนยื่นสมัครวีซ่า

4. เตรียมเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้และค่าธรรมเนียมขอวีซ่า 

* ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารทั้งหมดภายในวันเดียวกันเท่านั้น

5. กดคิวหมายเลข 1 และนั่งรอ (1 ใบสมัคร ต่อ 1 คิว)

6. จ่ายค่าธรรมเนียมขอวีซ่า

※ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้ โดยต้องมีใบมอบอำนาจตามที่สถานทูตฯ กำหนด (ตรวจสอบช้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ ‘ช้อควรระวัง’ ด้านล่าง)ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพิ่มเติม

1. ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับหลังจากสมัครวีซ่า

2. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในเวลา 8:30-11:30 น. โดยไม่ต้องจองคิวก่อนเข้ามาติดต่อ

※ ผู้สมัครสามารถให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารเพิ่มเติมแทนได้ โดยจำเป็นต้องนำใบนัดรับผลวีซ่าฉบับจริงมาด้วยเท่านั้นขั้นตอนการรับเล่มหนังสือเดินทางและผลวีซ่า

1. ผู้สมัครตรวจสอบผลวีซ่าผ่านเว็บไซต์ https://www.visa.go.kr/ (วิธีการตรวจสอบผลวีซ่า คลิก)

2. หากผลออกแล้ว ผู้สมัครสามารถมาติดต่อสถานทูตฯ ภายในเวลา 13:30-15:00 น. เพื่อรับผลวีซ่าและเล่มหนังสือเดินทางคืน (สามารถ walk-in ได้)

3. กดคิวหมายเลข 1 และนั่งรอ (1 ใบสมัคร ต่อ 1 คิว)

※ ผู้สมัครจำเป็นต้องเดินทางเข้ามารับผลวีซ่าด้วยตนเอง โดยจำเป็นต้องนำใบนัดรับผลวีซ่าฉบับจริงมาด้วยเท่านั้นระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน การพิจารณาวีซ่าจะใช้เวลาขั้นต่ำ 14 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนที่อยู่ติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ที่อยู่: 23 ถนน เทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล: koembth0404@mofa.go.kr


** สถานทูตฯ ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารทางโทรศัพท์

 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์มาที่ koembth0404@mofa.go.kr เท่านั้น

  

 

เวลาในการให้บริการวีซ่า

รับสมัครวีซ่า เวลา 8:30 – 11:30 น. และ คืนเล่มหนังสือเดินทาง เวลา 13:30 - 15:00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 ※ ผู้สมัครจำเป็นต้องเดินทางเข้ามารับผลวีซ่าด้วยตนเอง

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน การพิจารณาวีซ่าจะใช้เวลาขั้นต่ำ 14 วัน

 

  

ค่าธรรมเนียม และแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบด้านบน


รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นสมัครวีซ่า

ดาวน์โหลดได้ในไฟล์แนบ 5

 


ข้อควรระวัง

◆  เอกสารที่ไม่ได้ออกโดยองค์กรในประเทศไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสาร

◆  หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามที่กำหนด ทางสถานทูตฯ จะไม่รับพิจารณาคำร้องขอยื่นวีซ่า

◆  เอกสารสมัครวีซ่าและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับคืนได้ในทุกกรณี

◆  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องขอวีซ่าแทน กรุณายื่นหนังสือมอบอำนาจ ฉบับภาษาอังกฤษ (ดาวน์โหลดได้ในไฟล์แนบ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีสูญหาย สถานทูตจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

◆  ไม่สามารถสมัครวีซ่าซ้ำซ้อนได้ ผู้สมัครจำเป็นต้องเลือกสมัครวีซ่าแค่ประเภทเดียวเท่านั้น

◆  ​ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี และการขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

◆  เอกสารในการยื่นสมัครวีซ่าทั้งหมดมีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน

◆  เอกสารใช้ในการสมัครวีซ่าจำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี เท่านั้น

◆  ในปัจจุบัน เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทางสถานทูตฯ งดการออกวีซ่าระยะสั้นประเภทท่องเที่ยว ศัลยกรรม และการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนทุกกรณี

◆  สถานทูตฯ แนะนำให้ผู้สมัครจองตั๋วเครื่องบินหลังจากได้รับเล่มหนังสือเดินทางคืนเรียบร้อยแล้ว หากมีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า แล้วผลวีซ่าออกไม่ทันตามกำหนดการเดินทาง สถานทูตฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น


คำแนะนำ


◆  ขั้นตอนการคัดประวัติหนังสือเดินทาง สามารถตรวจสอบได้ที่ : http://www.consular.go.th/main/th/services/111269-คัดประวัติการถือหนังสือเดินทาง.html

ขั้นตอนการขอยื่นตรวจประวัติอาชญากรรม สามารถตรวจสอบได้ที่ : http://criminal.police.go.th/#

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล สามารถตรวจสอบได้ที่ : http://www.consular.go.th/main/th/services/10097


 


For English/Korean website (Click)

 

 


 

                                                                                                                                


loading