바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
บริการกงสุล / วีซ่า

วีซ่า

  1. บริการกงสุล / วีซ่า
  2. วีซ่า
  • Font Size

Notice ประกาศเริ่มใช้ระบบอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์เกาหลี(K-ETA Announcement)

DATE
2023-03-07

ประกาศเริ่มใช้ระบบอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์เกาหลี


ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป (อ้างอิงตามเวลาเกาหลี) สนธิสัญญายกเว้นการตรวจลงตราระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศไทยจะเริ่มดำเนินการอีกครั้ง ดังนั้น บุคคลสัญชาติเกาหลีและไทยที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเยียมครอบครัว ประชุมสัมมนา หรือธุรกิจ (ที่ไม่มีการแสวงหาผลกำไร) สามารถเดินทางระหว่างสองประเทศได้ โดยจะสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

 

ทว่า ในกรณีบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศเกาหลีจำเป็นต้องมีการขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ K-ETA  ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ (สำหรับผู้เดินทางด้วยจุดประสงค์อื่น ๆ เช่น ทำงาน ศึกษาต่อ อพยพตามคู่สมรส ยังจำเป็นต้องมีวีซ่าตามปกติ) โดยระบบ K-ETA จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2022 เวลา 9.00 น. (อ้างอิงตามเวลาเกาหลี) เป็นต้นไป

 

นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีประเทศอื่น ๆ อีก 45 ประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่จำเป็นมีวีซ่าได้ โดยบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ K-ETA ล่วงหน้า เช่นกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการอนุมัติการเดินทางเขาประเทศ (K-ETA) สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ www.k-eta.go.kr

 

※ หมายเหตุ


 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2022 เป็นต้นไป ในกรณีบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้าเกาะเชจูก็จำเป็นต้องมีการขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ K-ETA  ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ

 

 o ปัจจุบันมีการเปิดให้บริการ K-ETA Center ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการสมัคร K-ETA โดยทางหน่วยงานสามารถให้คำปรึกษา (ทางอีเมล ดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.) ได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาไทย และอื่น ๆ สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอรับคำปรึกษาได้ทางเว็บไซต์ของ  K-ETA

 

 o ในกรณี K-ETA ไม่ผ่านแล้ว ไม่แนะนำให้ยื่นสมัครใหม่อีกครั้ง 

 

 o หากมีการยื่นขอซ้ำกัน3ครั้งภายในระยะเวลา6เดอืน จะสามารถยื่นขอได้อีกหลังจากอีก6เดือนนับตั้งแต่วนัที่ยื่นขอครั้งที่1

 

 o โปรดส่งคำขอให้ใก้ลเคียงกับวันที่่เข้าประเทศจริง(ภายใน 1~2 เดือนก่อนวันที่คาดว่าจะเดินทางเข้า)แทนที่จะยื่่นขอล่วงหน้าหลายเดอืน

 

 o ผู้สมัครจำเป็นต้องยื่นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น  มิฉะนั้น อาจส่งผลให้ถูกระงับการเดินทางเข้าประเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบในไฟล์แนบ 

K-ETA  Announcement(from 1 April, 2022)

 


Following the implementation of K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization), nationals of 107 countries/regions(from 1 July 2022), who were eligible for visa-free entry now need to apply for K-ETA in order to receive a boarding pass(flight or ship).

K-ETA authorization is generally valid for multiple trips over a period of two years or until your passport expires, whichever comes first.※ Notice

 ​From 01 September 2022 onwards, nationals from K-ETA eligible countries/regions must apply for K-ETA to enter Jeju Island. However, the foreigners who are not the nationals of the visa-waiver countries/regions(112 countries) do not require K-ETA.


 o K-ETA Center is providing foreign language consultation in English, Russian, and Thai. Please leave your inquiries through the official K-ETA website [www.k-eta.go.kr – Notice – Questions].

  (Weekdays from 09:00~12:00, 13:00~18:00 KST)

 

 o If your K-ETA application had been disapproved once, it will be no use to apply again unless there is a special change in circumstances. Please be aware that you could face disadvantages, such as entry ban, if you submit false information on your K-ETA application.

 

 o If you applied for your K-ETA 3 times within 6 months, the re-application can be done after 6 months from the date of the first application was submitted.


 o It is recommended to apply for K-ETA closer to the expected arrival date (1-2 months prior to expected date of entry) rather than applying several months in advance.


For detailed information, refer to the attached file.

loading