바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
O Ambasadzie

Ogłoszenie

  1. O Ambasadzie
  2. Ogłoszenie
  • Font Size

Program Stypendialny Rządu Koreańskiego 2024 - Studia licencjackie(Ostateczne Terminy)

DATE
2023-09-20
Program Stypendialny Rządu Koreańskiego 2024 (Studia licencjackie)


Narodowy Instytut Edukacji Międzynarodowej (National Institute for International Education), mając na celu promowanie wymiany międzynarodowej, jak również wspieranie dobrych stosunków pomiędzy krajami uczestniczącymi w programie, ogłasza nabór do Programu Stypendialnego Rządu Koreańskiego. Program stypendialny oferuje edukację na poziomie szkolnictwa wyższego w Korei dla studentów z zagranicy. Osoby zainteresowane zachęcamy do składania dokumentów.


*Czas i miejsce przyjmowania dokumentów : 21.09.2023(czwartek)-05.10.2023(czwartek) /
Osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9-12 w Ambasadzie Republiki Korei w Polsce lub drogą pocztową.

Adres:
Ambasada Republiki Korei
ul. Szwoleżerów 6
00-464 Warszawa


*Rozmowa kwalifikacyjna : dla wybranych osób (skontaktujemy się osobiście dn. 11 października). Rozmowy odbędą się dn. 18 października w Ambasadzie.

*Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

*Prosimy o dokładne sprawdzenie i przepisanie nazwy jednostki rekrutacyjnej (w j. koreańskim lub angielskim). Jeśli nazwa kierunku zostanie wpisana nieprawidłowo to wniosek zostanie automatycznie odrzucony i nie ma możliwości zmiany kierunku, na który była złożona aplikacja.FAQ
*Prosimy o dokładne zapoznanie się z plikiem Guidelines, a zwłaszcza z sekcją „Requirements for each submitted document”.


*Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w j. angielskim lub koreańskim (dokumenty w innym języku muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na jeden z powyższych języków). 

- W przypadku gdyby kandydatka/kandydat chciała/chciał złożyć dokumenty uzupełnione w j. koreańskim prosimy o załączenie tłumaczenia na j. polski bądź angielski, ponieważ jeden z członków komisji stypendialnej będzie przedstawicielem strony polskiej, nieposługającym się j. koreańskim. 


*Dokumenty wymagające poświadczenia Apostille: akt urodzenia, świadectwo ukończenia szkoły


-UWAGA: akty urodzenia wydawane w Polsce nie posiadają informacji o obywatelstwie, a jedynie potwierdzają pokrewieństwo z rodzicami. Konieczne jest dodatkowe załączenie kserokopii paszportów lub dowodów osobistych. W przypadku kandydatek/kandydatów wymagany jest skan paszportu. W przypadku rodziców może być to zarówno paszport, jak i dowód osobisty (o ile na rewersie zawiera informację o obywatelstwie). Kserokopie dokumentów tożsamości nie wymagają dodatkowych potwierdzeń notarialnych itp.


*W przypadku gdyby kandydatka/kandydat chciała/chciał zachować oryginały dokumentów (np. świadectwo) może załączyć tylko ich kopie, o ile będą one posiadały pieczęć potwierdzającą zgodność z oryginałem. W takim przypadku należy uzyskać Apostille na składanej kopii dokumentu.


*Należy złożyć jeden zestaw oryginalnych dokumentów oraz trzy zestawy kserokopii zestawu oryginalnego.Kandydatki przesyłające/dostarczające i kandydaci przesyłający/dostarczający dokumenty aplikacyjne wyrażają zgodę na wgląd w ich dane osobowe przez członków komisji stypendialnej wyznaczonych przez Ambasadę Republiki Korei w Polsce oraz NIIED i wybrane uniwersytety koreańskie w celu wzięcia udziału w rekrutacji. loading