바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Giới thiệu cơ quan

Tin tức

  1. Giới thiệu cơ quan
  2. Tin tức
  • Font Size

Thông báo miễn ưu tiên những đối tượng có visa của các nước OECD có liên quan đến việc cấp visa Hàn Quốc ngắn hạn

DATE
2016-06-29

 

 Quy định hiện hành : Miễn nộp hồ sơ chứng minh tài chính và có thể cấp visa Hàn Quốc nhiều lần cho các đối tượng có visa của các nước OECD.

 

Thay đổi : Những đối tượng có visa các nước OECD phải chuẩn bị hồ sơ chứng minh tài chính và không được cấp visa Hàn Quốc nhiều lần.

 

Chúng tôi cũng xin thông báo thêm về việc miễn nộp hồ sơ chứng minh tài chính và có thể cấp visa nhiều lần cho những đối tượng đã có visa Hàn Quốc.


(có hiệu lực từ ngày 01/07/2016)

loading